Häger. Foto: Klemens karlsson
   

 

Fåglar

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Fågellivet i Östra Vätterbranterna är stort. Det varierade landskapet med öppna områden blandat med skog och vattenmiljöer innebär många olika habitat för fåglar och här finns många arter som inte är så vanliga på andra platser.

Några fågelarter har utsetts som paraplyarter för Östra Vätterbranterna, mindre hackspett är paraplyart för skogslandskap och brantmiljöer och göktyta är det jordbrukslandskapet.

Som symbolarter representerar storspov odlingslandskapet, tjäder skogslandskapet och pilgrimsfalk representerar ett landskap utan miljögifter. 

Vill man veta mer om fågellivet i Östra vätterbranterna kan man vända sig till Jönköpings fågelklubb.

Ett flertal fåglar är mer eller mindre knutna till våtmarksområden och vattendrag. Strömstare  är en vanlig syn i rinnande vattendrag på vintern och forsärla syns där på våren. Årta och sydlig gulärla kan ses på hävdade strandängar, medan flodsångaren finns i busk- eller trädbevuxna områden i närheten av vatten.

Fiskgjuse, storlom kungsfiskare trivs vid fiskrika vatten medan den sällsynta svarthakedoppingen vill ha fisktomma sjöar. Småfläckig sumphöna  och rördrom uppträder i undervegetation i anslutning till våtmarker och kan även ha häckat. Svarthalsad dopping har gjort häckningsförsök på Visingsö och pungmes har sannolikt häckat i Landsjön.

I rasbranterna häckar stora rovfåglar som pilgrimsfalk och berguv och i barrskogarna finns det fortfarande möjlighet att se tjäder, orre och järpe. Mindre hackspett häckar i området i lövrika äldre blandbestånd med god tillgång på död ved. Mindre flugsnappare häckar också på ett flertal platser. Vitryggig hackspett  har inte noterats sedan 90-talet men kanske kan den återkomma.

Flera arter knutna till rikare ängsmark finns som kornknarr , vaktel och rapphöna. På Visingsö finns även den rödlistande storspoven .

I busk- och brynmiljöer häckar rosenfink, törnskata, göktyta, och hämpling. Gulhämpling har häckat under senare år i utkanten av Gränna och uppträder tillfälligt i andra delar av odlingslandskapet inom området.

 

Kungsfiskare. Foto: Klemens Karlsson

 

Lappugla. Foto: Agneta Börjeson

 

Duvhök. Foto: Claes Hällsten

 

Tjäder. Foto:Claes Hellsten

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign