Huggorm. Foto: Agneta Börjeson
   

 

Kräldjur och groddjur

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Kräldjur som påträffas i Östra Vätterbranterna är vanlig snok, huggorm, kopparödla och skogsödla. Hasselsnoken, som är en nationellt rödlistad kräldjursart trivs i soliga rasbranter i klimatiskt gynnsamma lägen. Större delen av de ädellövrika rasbranterna mot Vättern har gynnsamma habitat för arten, men inom biosfärområdet är den än så länge bara påträffad vid Vista kulle.

Groddjur som påträffas i Östra Vätterbranterna är till exempel vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. Östra Vätterbranternas förekomst av goda landmiljöer, goda förekomster av fiskfria småvatten och ett förhållandevis varma klimat gör att området också är rikt på större vattensalamander. Liksom andra groddjur är den  beroende av fuktiga och varma miljöer. Utvecklingstiden hos dess larver är relativt lång och arten är särskilt känslig mot uttorkning av vattenmiljön. Eftersom den stora vattensalamandern spenderar en stor del av sitt vuxna liv på land är det även viktigt att landmiljön runt lekvattnen är lämpliga med gott om död ved, stenrösen och stubbar där salamandern kan söka skydd och övervintra.  Östra Vätterbranterna är utpekat som ett nationellt kärnområde för arten.

 Större vattensalamander. Foto: Pål Merlenius

Läs om inventering av större vattensalamander i Jönköpings län

Hasselsnok. Foto: Artur Larsson

 

 

 

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign