Mörkstrimmig blombock. Foto: Agneta Börjeson
   

 

Länkar

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Arkiv

Länkar

Östra Vätterbranterna
Lokala Naturvårdsföreningar
Nationella naturvårdsföreningar
Internationella naturvårdsföreningar
Fyndrapporteringar och fynddata
Myndigheter och universitet mm

 

Östra Vätterbranterna

Östra Vätterbranternas biosfärsområde
Biosfärsområdesföreningens egen hemsida

WWF i Östra vätterbranterna,
Om Östra Vätterbrantsprojektet

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens sidor om Östra Vätterbranterna

Vista härold, webbtidning med nyheter för dig i Vista härad.

 

Lokala naturvårdsföreningar

Aktion rädda Vättern Vill skydda och bevara ekosystemet Vättern, land och sjö, nu och för framtida generationer.

Jönköpings fågelklubb
Vill främja kunskapen om fågelfaunan och skyddet av dess livsmiljöer i södra Vätterbygden

Botaniska sällskapet i Jönköping
Förening för alla som är intresserad av blommor och botanik i Jönköping

Södra vätterbygdens svampklubb
Svampklubb verksam i Jönköping-Husqvarna med omnejd. Möten, exkursioner, utställningar

Naturskyddsföreningen i Jönköpings län
Paraplyorgan för de olika kretsarna i länet

 

Nationella naturvårdsföreningar

Ett klick för skogen
Ett klick för skogen är en stiftelse som samlar in pengar via Internet för att köpa upp och bevara gammal skyddsvärd skog i Sverige.

Skydda skogen
Förening med fokus på bevarande av skyddsvärda skogar och arbetar för ett naturnära skogsbruk

Sveriges ornitologiska förening
Förening för fågelintresserade, fågelskydd och fågelforskning

Svenska botaniska föreningen
Förening för alla som är intresserade av botanik

Naturskyddsföreningen
Sprider kunskap om naturen, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt

Värdsnaturfonden WWF
Arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen

 

Internationella naturvårdsföreningar

Taiga rescue network
Uppmärksammar och informerar om oskyddade skogar med höga bevarandevärden i Norden

Idle no more
Organisationen vill lyfta upp ursprungsbefolkningars traditioner att skydda vatten, luft, mark och hela skapelsen för kommande generationer. Målet med är att utbilda och vitalisera ursprungsbefolkningarnas sätt att leva för att skydda miljön.

 

Fyndrapportering och fynddata

Artportalen
En oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportera dina artfynd här.

Trädportalen
Samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Innehåller data från inventeringar och andra rapporter. Rapportera dina fynd av värdefulla träd här.

 

Myndigheter och universitet mm

ArtDatabanken
Arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige och sammanställer den svenska rödlistan

Centrum för biologisk mångfald
Ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald

Skogsstyrelsen
Myndigheten för frågor som rör skog. Arbetar för uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Databasen Skogens pärlor.

Jordbruksverket
Verkar för en konkurrenskraftig, miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Databasen Tuva om ängs- och betesmarker

Länsstyrelsen arbetar bland annat med naturvård, lantbruk och kulturmiljövård i länet.

 Tidigare hamlad alm. Foto: Claes Hellsten

 

Prästkragar. Foto:Agneta Börjeson

 

Häger vid Vättern. Foto: Klemens Karlsson

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign