Skrädeberg. Foto: Claes Hellsten
  English version

 

Östra Vätterbranterna

 

 
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Östra Vätterbranterna är ett höglänt, starkt kuperat urbergslandskap med blottade bergknallar som sticker upp ur moräntäcket. Det sträcker sig från Huskvarnabergen i söder över Skärstadalen till Omberg i norr. Stora delar av området är av riksintresse för naturvård eftersom mångformigheten med branter, ädellövskogsklädda raviner och småskaligt odlingslandskap bidrar till ett sällsynt rikt växt- och djurliv. Över 200 rödlistade arter har påträffats inom ÖVB, många upptäckta av Gränna skogsgrupp som bedrivit inventeringar här sedan 1994.

Sedan sommaren 2012 är Östra Vätterbranterna ett Biosfärsområde utsett av UNESCO. En biosfärsförening har bildats.

 

Flora och fauna i Östra Vätterbranterna (inte komplett):
Kärlväxter
Lavar och mossor
Vedsvampar
Storsvampar generellt
Insekter
Molusker
Fåglar
Däggdjur
Kräldjur och groddjur

Läs mer:
Publikationer och rapporter
Broschyr om hamling
Arter registrerade under bioblitzen

 

Se bildspel på YouTube

Tibast. Foto: Agneta Börjeson

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign