Blåsippor. Foto: Agneta Börjeson
  English version

 

Gränna skogsgrupp

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

 

 
Tröjor, vykort och broschyrer
Titta i vår handelsbod.

Gränna skogsgrupp utforskar de naturvärden som finns i Östra Vätterbranterna. Genom informationsverksamhet och opinionsbildning vill vi öka förståelsen för den biologiska mångfalden. Vi är också ute i markerna och arbetar med skötsel och inventeringar eller bara för att det är trevligt.

Vårt mål är att de små orörda områden som idag finns kvar, får förbli opåverkade eller bevaras med naturvårdande skötsel. Det rör sig ofta om rasbranter, bäckraviner, alkärr eller skötselkrävande områden som hamlingsmiljöer eller skogsbeten. Intill och mellan dessa värdekärnor tas särskild hänsyn. Ett spindelnät av biologisk infrastruktur kan sedan växa fram när skadade miljöer restaureras och kulturskogen tillåts innehålla fler naturliga inslag.

Vi verkar för att skogsbruket ska vara långsiktigt hållbart och därmed ta hänsyn till livsmiljöer även för känsliga djur och växter. En balans mellan bevarande och nyttjande förutsätter att man utgår från ett landskapsperspektiv och olika arters behov. Vi vill få de stora skyddsvärda områden formellt skyddade, men också få ett hållbart brukandet på de ca 90 % av skogen som ligger utanför reservaten. Ett ensidigt skogsbruk med trakthyggen och granåkrar har orsakat brist på gamla träd, död ved och lövträd. Skogsgruppen söker därför en aktiv dialog med markägare och myndigheter för att visa på de värden som finns och bidra med kunskap om hur man kan få ett skogsbruk som också tar hänsyn till de skogliga naturvärdena.

Vi verkar också för att odlingslandskapet och dess biologiska värden ska brukas på ett varsamt sätt. Många hotade och sällsynta arter är beroende av att markerna hävdas av djur och människor. Arterna och miljöerna utgör också ett minnesmärke över tidigare generationers brukande och är en del av vårt kulturarv. Hamlade träd, slåtterängar och naturbetesmarker är några exempel på värdefulla kulturpåverkade miljöer med höga biologiska värden.

Prästekvarn. Foto: Claes Hellsten

Bli medlem
Gränna skogsgrupp är en fristående del av Naturskyddsföreningen i Jönköpings län. Du blir medlem i skogsgruppen genom att sätta in 50 kr på bankgiro 0727-4210. Skriv namn och adress. Anmäl dig gärna också via e-post för framtida information.

Senaste årsmötesprotokollet.

Riseldning. Foto: Claes Hellsten

Foto: Thor Ahlstrand

Förexkursion i Bioblitzland

Mulmholk

Utterspaning

Örnspaning

Utflykt på Vätterisen 2013

Utflykt september 2014

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign