Rotrötor i naturvården 

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Varför är det så svårt med att förena naturvård med praktiskt skötsel av allmänna marker? Ofta är det ju en fråga om att dialog saknas där man lyssnar och tar till sig och kommer fram till lösningar som är acceptabla ur alla synvinklar och där inte enskilda personer sedan i alla fall gör som de tycker är bäst.

Rotrötor är en samling av händelser under åren där naturvården i Jönköping har fått stryka på foten för avverkningar och annat som inte ens alltid de styrande själva har haft koll på.

 

Stadsparken – Jönköping 2011

Minst 5 äldre tallar (ca 180 år) avverkade vid utsikten i stadsparken. Kommunekolog och naturvårdsgrupp är inte informerade. Vem som avverkat och på vems uppdrag är inte klarlagt.

Troligen en enskild tjänsteman på Tk, förfrågan har ställts på naturvårdsgruppen men ännu (efter två möten) inte besvarats.

 

Södras certifierringsrapport 2011; avvikelser på flertal punkter

Uttag av död ved
Ej certifierade entreprenörer anlitas
Avverkning av naturvärdesträd
Ingen dokumentation av personalutvecklande
Brister i samråd
Ej säkerställt vattenskydd
Avsaknad av övervakningssystem

 

Jönköpings kommun bryter mot FSC-certifieringen 2011

En rapport från Orbicon/Grönt paraply som certifierar kommunens skogsbruk anmärker på 3 avvikelser i årets granskning. Avvikelserna rör oklar organisation, avverkning av naturvårdsträd och brister i information/kommunikation med externa intressenter (naturvårdsgruppen).

 

Järabacken – Jönköping 2011

I kommunens naturvårdsprogram beskrivs området som ”högt naturvärde”, särskilt framhålls att ”Naturvärdena i området är främst knutna till gamla ädellövträd och nektargivande/bärande träd/buskar….. ex hagtorn, syren, schersmin, snöbär och fläder. De flesta är bärande och nektargivande. Ett lämpligt skötselmål är en park med natur- eller trädgårdskaraktär.” Området finns också med i Grönstrukturplanen med liknande beskrivning.

En enskild tjänsteman på Tk, gator och grönt, avverkar efter eget godtycke en mycket stor del av buskarna. Kommunekolog, naturvårdsgrupp och kommunens skogsförvaltare har inte informerats.

 

Bankeryd 2011

Avverkning av gran i ädelövskog. Samråd sker med botaniska sällskapet och naturvårdsgruppen som är positiva till denna naturvårdsåtgärd som syftar till att gynna större ädellövträd.

Efter avverkning finns körskador, större lövträd har tagits ut och tre av de största och äldsta ekarna i området är borta.

 

Bankeryd 2011

En nyckelbiotop avverkas till halva arealen när fjärrvärmeledning anläggs. Ingen information har delgetts naturvårdsgrupp, kommunekolog eller skogsförvaltare.

 

Huskvarna, Bråneryd 2011

På naturvårdsgruppens möte den 2:e mars får föreningarna kunskap om att en ek med 3,5 meters omkrets och 200 års ålder skall avverkas eftersom den står för nära en tomt som det ännu inte har påbörjats bebyggelse på. Gränna skogsgrupp vädjar till tekniska kontoret (på mötet och i mail samma natt) att avverkningen skall uppskjutas så att vi får möjlighet att diskutera åtgärden med ansvariga politiker. Två dagar senare är eken avverkad – utan att mailen besvarats.

 

Gamla Råslätt 2011

Fem äldre tallar (130 -180 år) avverkas invid villatomter i ett av stans kärnområden för detta naturvärde. Naturvårdsgruppen informeras någon dag före avverkningarna och Gränna skogsgrupp ombeds att undersöka om en av kommunens ansvarsarter, reliktbock, förekommer på träden. Tre av de stämplade tallarna har spår av den rödlistade skallbaggen vilket meddelas tekniska kontoret. Dagarna efter avverkas träden utan att skogsgruppens brev besvarats eller dess synpunkter beaktats.

 

A:6-området 2011

Två stycken gamla ekar avverkas av kommunen när en ny avvattningsbrunn anläggs. Träden var ca 150 respektive 200 år gamla. Den äldre var delvis ihålig och ett träd av högsta naturvärde. Ekobussen (kommunens naturskola) använde eken vid exkursioner som exempel på hur värdefulla träd ser ut. Varken kommunens naturvårdsgrupp eller kommunekologen har informerats före avverkning.

 

Kortebo – Lampladan 2009

När området runt företaget Lampladans lokaler skall förberedas för nybyggnad avverkas, under ledning av Tekniska kontoret, stora delar av den skyddszon intill Vätterstranden som föreskrivs i detaljplanen. Ansvarig arbetsledare hävdar först att inga misstag begåtts för att nästa dag hävda att det rör sig om ”sabotage”. Någon har stämplat träd som var avsedda att sparas men nu avverkats av misstag. Händelsen polisanmäls men utredningen läggs ner.

 

Vipevägen i Huskvarna 2009

Stora skogsskördare drar in mellan villorna i Huskvarna. Boende har önskat slyröjning och Tekniska kontoret svarar med total avverkning av de två jätteekarna på platsen, grova sälgar, ett flertal 200 åriga tallar och kraftiga körskador uppstår. Kommunalrådet Elin Lagerkvist (S) tar bladet från munnen och uttalar sig i TV: ”Kommunen gör misstag gång på gång. Bondberget, Stadsparken, Dunkehallaån - och nu detta. Nu måste det här få ett slut. Vi måste få en dialog med tekniska kontoret. Vi kan inte stillatigande titta på när de skövlar vår kulturhistoria och vår biologiska mångfald”.

 

Bondbergets naturreservat 2008

RönnHär röjdes trädbärande betesmarker av arrendatorn enligt instruktioner från Tekniska kontoret. Tio naturvårdsträd (vildapel, sälg, rönn, gamla björkar mm) avverkades med det uttalade syftet att uppfylla EU:s miljöersättningskrav. Reservatsföreskrifterna var underordnade miljöersättningarna, Länsstyrelsen granskar – och friar kommunen.

 

Jönköpings stadspark 2007

Stadsparken är ett viktigt strövområde, en lunga och oas där Jönköpingsbor kan uppleva både gamla byggnader och få glimtar av den natur som dominerade trakten för 100 år sedan. Att utveckla de sociala kvalitéerna utan att skada naturvärdena var fullt möjligt – om viljan och kunskapen funnits. I Stadsparken stod 2007 valet mellan att gallra fram en öppen ljus ekmiljö med inslag av bok och enstaka tallar eller, som skedde, totalt skövla alla naturvärden genom att plocka bort alla äldre träd till förmån för unga bokar. Grova, 150 åriga ekar och gamla tallar med reliktbock avverkades. Länsstyrelsen slog larm och riktade kraftig kritik mot kommunens agerande. Tekniska kontoret hävdade i media att åtgärderna utfördes enligt en antagen plan och med kommunbiologernas medverkan. Detta visade sig senare vara osant.

 

Dunkehallaån 2006

Kommunen planerar för riksintresset Dunkehallaån som är landets sydligaste lekplats för harr och även en leksträcka för Vätteröring. För att skydda fisken och skapa en skuggad miljö i bäcken skall stränderna på sydsidan planteras med träd och buskar. Tekniska kontoret avverkar istället och hävdar i JP att ”man måste ju vara praktisk också”, och risken för översvämning anges som skäl för åtgärden.

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign