Skogsprogrammet

   
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Jönköpings kommun är ägare till ca 5 200 ha skog. Skötseln av dessa skogar har ofta varit föremål för diskussion och konflikter med en hel del riktiga rotrötor. Ett arbete har därför gjorts för att ta fram en samlad skogspolicy som tydligt anger syftet med markinnehavet och ger klara, principiella riktlinjer för en långsiktigt hållbar förvaltning av kommunens skogar. Policyn har sedan ändrats till Program för Jönköpings kommuns skogar och trädbärande marker.

Arbetet med att ta fram programmet har tagit två år. Naturvårdsföreningarna i arbetsgruppen, och kommunekologen, har efter många turer lyckades till slut enas med Tekniska kontoret i Jönköpings kommun om en gemensam text. Texten gick ut på remiss och remissvaren var positiva.

Men,
efter remisstidens slut kom Tekniska kontoret med ett helt eget förslag som inte tog hänsyn till remissvaren eller kommunala styrdokument.

Beslut och fortsatt arbete

Till slut har nu Tekniska nämnden tagit beslut. De har gjort en del ändringar från den ursprungliga remissversionen. Läs beslutsversionen med arbetsgruppens kommentarer. Återstår nu att se hur arbetet med riktlinjerna fortskrider.

Arbetsgruppen har i ett brev till kommunalråden påpekat brister i beslutet och föreslår ett möte för att kunna gå igenom hur man ska fortsätta med arbetet.

Läs också yttranden från kommunalråd för S och C. Naturskyddsföreningens Jönköpingskrets har också skickat synpunkter till kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet. Inför kommunstyrelsens möte har följande brev skickats till ledamöterna.

Hanteringen av ärendet under all kritik

Naturvårdsorganisationerna i Jönköping har kritiserat kommunens hantering och skickade i slutet av förra året ett gemensamt brev till kommunens politiker. Man pekade då på att hanteringen av ärendet ledde till minskat förtroende, förlorad delaktighet och fördröjning av processen.

De två förslagen med kommentarer

Remissversionen som tagits fram av arbetsgruppen. Remissvaren finns på kommunens hemsida. En sammanställning har också gjorts. Arbetsgruppen har gjort kommentarer på remissvaren.

Tekniska kontorets nya förslag och den tjänsteskrivelse som gjorts med anledning av detta.

Arbetsgruppens sammanfattande kommentar till kommunens nya förslag och tjänsteskrivelse samt en presentation som beskriver skillnaderna mellan tekniska kontorets förslag och remissversionen.

Remissversionen där ändringarna som kommunen gjort poängteras och kommenteras av arbetsgruppen och av förre skogsförvaltaren på kommunen.

Kommunens nya förslag med kommentarer på vad som tagits bort och lagts till.

Dokument angående virkesförsäljning och upphandling av skogliga skötseluppdrag.

 

Skogsbruksplaner

Naturvårdsföreningarna har under arbetets gång frågat tekniska kontoret efter kartor på skogsbruksplaner och inte fått dessa. Men efter att de plötsligt visades på ett möte så har nu några av dem blivit tillgängliga, dock inte alla. Se mer om detta i brev till tekniska kontoret. Detta brev och även tidigare brev där skogsgruppen frågat efter en revision från Södra gällande hur tekniska kontoret hanterar FSC, har aldrig blivit besvarade. Därför har nu kommunen JO-anmälts (kopia utan namn), dels för att inte ha besvarat ett inkommande ärende och dels för att man inte har lämnat ut offentliga handlingar på begäran.

Revisionen från Södra blev inte diarieförd i vanlig ordning vilket visar att Tekniska kontoret inte riktigt har bra rutiner för hantering av inkomna dokument. Politikerna har uppmärksammat detta och även JP som tar upp TK i en ledare från 8 december.

Det gröna på kartorna är sådant som räknas som produktionsmark. En del av dessa kan var områden med natur och friluftsvärden något som arbetsgruppen inte fått ta del av.

Kortebo

Sydvästra Kortebo

Centrala Jönköping

Södra Jönköping

Västra Jönköping

 

 

 

 

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign