Fnösketicka. Foto: Max Koschatzky
   

 

Vedsvampar i Östra Vätterbranterna

 
   

Aktuellt

Gränna skogsgrupp

Östra Vätterbranterna

Naturvårdsfrågor

Arkiv

Länkar

Föränderlig tofsskivling. Foto: Max KoschatzkyI skogen finns utöver träden en mängd andra livsformer. En sådan är svamparna. Dessa kan leva i symbios med träden eller som parasiter eller saprofyter på träden. Parasiter angriper levande träd och träden dör efter en tid av angreppet. Saprofyter lever på döda träd och bryter ner dessa, träden blir då till ny jord, förna.

Tårticka. Foto:Max KoschatzkyDet finns mer än 1000 arter av vedsvampar i Sverige, båda tickor, skivlingar och sporsäckssvampar och en stor del av dessa finns i Östra Vätterbranterna. Många är sällsynta beroende på att de ställer högre krav på skogens kontinuitet eller kontinuitet av samma trädart inom ett område. I delar av Vätterbranten finns skogspartier som har överlevt påverkan av skogsbruket men också alléer med gamla lövträd är bra biotoper. Även relativt yngre lövskogar kan ha höga naturvärden. Exempel på detta är lövskogen vid Kaxholmen som har en rik svampflora av vedlevande svampar.

Silkesslidskivling. Foto:Max KoschatzkyGränsticka (2 nyare fynd), vedticka (ca 3 nyare fynd) tallticka och grovticka i Jönköpings Stadspark och Uvabergets naturreservat är exempel på några signalarter för barrskog och visar på de höga naturvärden som finns i Östra Vätterbranterna. I lövskog motsvaras dessa av stor aspticka och ormticka i Kaxholmen, lindskål i Bråneryd och Ljungarum, silkesslidskivling i en allé vid Hällstorp.

Se mer om vedsvampar.

 
         
   
Kontakt:
grannaskog@gmail.com

 

Webbdesign